Szafarnia  I   Długie  I   Białkowo  I   Płonne  I   Radomin   Gulbiny 
Golub-Dobrzyń  I  Sokołowo  I   Turzno k. Torunia  I   Dulsk 
Ugoszcz  I   Działyń  I   Zbójno  I   Obory  I   Toruń  I   Obrowo 
Kikół  I   Służewo  I   Nieszawa  I   Izbica Kujawska  I   Kłóbka

 

 


W tym mieście Jakub Krzyżanowski mieszkał jeszcze jako kawaler, a następnie z rodziną, pełniąc na dworze Skarbków i później Czetwertyńskich różne funkje. Tutaj w 1775 r. urodził się Krzyżanowskim ich pierworodny Wincenty Fereriusz. 

W XI w. Izbica znalazła się w rękach rodu Awdańców, w XII w. stała się ośrodkiem obsługi rzemieślniczej dla pobliskich wsi i na długo przed uzyskaniem praw miejskich była nazywana miasteczkiem. Miastem została z mocy dokumentu króla Władysława Jagiełły z 1394 r., wystawionym w Nowym Korczynie. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka Izbica przeszła w ręce rodu Kretkowskich, którzy trzymali miasto ko końca XVI w., a po nich nastali Latalscy, którzy mieli do czynienia w mieście z napływającymi protestantami, nasilającą się kontrreformacją, wojnami szwedzkimi w XVII w., rokoszem Lubomirskiego i wojnami na pocz. XVIII w. Pożar Izbicy w 1735 r. ostatecznie zrujnował miasteczko. Dzięki staraniom Jana hr. Skarbka, właściciela dóbr izbickich od poł. XVIII w., miasteczko zaczęło się rozwijać, a uzyskanie przez niego w 1754 r. od króla Augusta III przywileju lokacyjnego dla Nowej Izbicy, dało nadzieję na dalszy rozwój. Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Izbica znalazła się w granicach państwa pruskiego. W 1800 r. zubożali Skarbkowie sprzedali dobra izbickie Zboińskim z Kikoła, po nich w 1819 r. nastąpił gen. Augustyn Słubicki herbu Prus, ale jego zabójstwo w 1833 r. oznaczało kres istnienia Izbicy jako prywatnej własności. W okolicach miasta toczyły walki w czasie Powstania Styczniowego (Ignacego, Ciepliny i Brdów).

W 1870 r. Izbica utraciła prawa miejskie, w 1958 r. byłe miasteczko uzyskało status osiedla miejskiego, a w 1973 r. po ponad stu latach przywrócono Izbicy Kuj. prawa miejskie. W mieście znajduje się kilka interesujących zabytków. Gotycki kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP pochodzi z XV w., a w XX w. dobudowano kruchtę, zakrystię i dzwonnicę. Wewnątrz wyposażenie częściowo barokowe. Kościół ewangelicki został zbudowany w latach 1907-1909 w stylu neogotyckim, od końca wojny stoi pusty, a od 1992 r. jest obiektem prywatnym. Przy kościele ocalał mały fragment cmentarza. Synagoga pochodzi z poł. XIX w., po II wojnie światowej wykorzystywano ją jako magazyn, a w 2000 r. została przekazana żydowskiej gminie z Wrocławia. Okupacja hitlerowska nie oszczędziła cmentarza żydowskiego, o jego istnieniu przypomina już tylko samotna sosna stojąca na wzgórzu. Dworek w Izbicy Kuj. znajduje się w zachodniej części miasta, był wielokrotnie przebudowany. Tutaj mieszkała i pracowała przez ok. 8 lat Justyna Krzyżanowska, późniejsza matka Fryderyka Chopina. Ocalała jeszcze jedna z bram wjazdowych z XIX w. i resztki okazałego niegdyś parku.

 

Share