RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

1. Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych (RODO). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
2. W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych
usług.
Administratorem Danych Osobowych jest

 

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Szafarnia 1
87-404 Radomin

Kontakt w sprawie danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:
tel./fax (056) 682- 79-30, iod@szafarnia.art.pl
lub pisemnie na adres administratora.

 

Ośrodek Chopinowski w Szafarni powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
– rozpatrywanie skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. f (windykacja) RODO
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
2. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w
pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
– innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka
Chopinowskiego w Szafarni.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 

Uprawnienia

1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
– prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
– prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
2. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach

Share